Boze geesten

Er is een discussie over de vraag of een christen een boze geest bij zich kan hebben. Maar wedergeboren zijn maakt je niet immuun voor boze geesten ook wel demonen genoemd. Het misverstand gaat over het dienstbaar zijn aan de zonde, of je daar ook naar luistert. Want de enige manier waarop duistere wereld toegang heeft tot jou gedachten, is door verzoeking. Het is door de vijf zintuigen die via theta of betha golven je hersenen activeren en spreken tot jou geest… Jij gaat op die verzoeking in door gedachten, indrukken en gevoelens vanuit die hersenactiviteiten. Het zijn niet boze geesten (of iets anders) die van buitenaf de verzoeking in jou plant, nee, jij laat die verzoeking toe. God maakt dat al in het begin van Genesis duidelijk toen Hij tegen Kaïn zei,

“En de Here zeide tot Kaïn: Waarom zijt gij toornig en waarom is uw gelaat betrokken? Moogt gij het niet opheffen, indien gij goed handelt? Doch indien gij niet goed handelt, ligt de zonde als een belager aan de deur, wiens begeerte naar u uitgaat, doch over wie gij moet heersen.” (Gen 4:6-7)

God zei niet dat de satan op de loer lag, maar de zonde. En ook Jacobus zei tegen zijn toehoorders,

“Maar zo vaak iemand verzocht wordt, komt dit voort uit de zuiging en verlokking zijner eigen begeerte. Daarna, als die begeerte bevrucht is, baart zij zonde; en als de zonde volgroeid is, brengt zij de dood voort.” (Jac 1:14-15)

De verzoeking komt dus door de zuiging en verlokking van je eigen begeerte. En hij vertelde eigenlijk hetzelfde wat Jezus ook tegen de schare had gezegd in Marcus 7,

“Niets, dat van buiten de mens in hem komt, kan hem onrein maken, maar hetgeen uit de mens naar buiten komt, dat is het, wat hem onrein maakt…. “Want van binnenuit, uit het hart der mensen, komen de kwade overleggingen, hoererij, diefstal, moord, echtbreuk, hebzucht, boosheid, list, onmatigheid, een boos oog, godslastering, overmoed, onverstand.” (Marcus 7:15-22)

Hier staat duidelijk dat niets van buitenaf, dus ook geen boze geesten, iemand onrein kan maken, het gebeurt allemaal van binnen uit. Het zijn niet de boze geesten die van buitenaf in jou komen, nee, de boze geesten worden in jou zelf ontwikkeld doordat jij de zonde in jou leven toelaat zijn werk te doen. En als je de zonde laat volgroeien, brengt het vervolgens de dood voort ofwel, het wordt deel van je persoonlijkheid. Paulus bevestigde dat in de brief aan de Romeinen,

“…want naar de inwendige mens verlustig ik mij in de wet Gods, maar in mijn leden zie ik een andere wet, die strijd voert tegen de wet van mijn verstand en mij tot krijgsgevangene maakt van de wet der zonde, die in mijn leden is.” (Rom 7:22-23)

Je wordt dus krijgsgevangen gemaakt tot de zonde ofwel slaaf van de zonde, zoals Jezus zei, wie zonde doet is slaaf van de zonde. De vraag is dus of wij in staat zijn om de bron van deze gedachten te herkennen. We moeten ons afvragen: ben ik dit echt? Is dit werkelijk zoals ik denk? Is dit Gods natuur in mij,  of is er een andere natuur in mij werkzaam?
We moeten goed en kwaad onderscheiden, zoals ook de schrijver van de Hebreeën brief uitlegt in hoofdstuk 5,

“Maar de vaste spijs is voor de volwassenen, die door het gebruik hun zinnen geoefend hebben in het onderscheiden van goed en kwaad.” (Hebr 5:14)

We moeten dus kijken wat Jezus ons hierover te vertellen heeft en Hem als voorbeeld nemen. Het is niet gemakkelijk om als christen door de Geest van God geleid te worden, vooral als er veel andere zaken in jou gedachten gezaaid worden die de aandacht opeisen. Wanneer jij bijvoorbeeld haat of bitterheid voelt naar jezelf of naar anderen, of te maken hebt met afwijzing, angst, niet geliefd zijn, afgunst of jaloezie, dan heb je te maken met verzoeking die, als jij die in jou leven toelaat, zonde voortbrengt… en als die zonde volgroeid is, baart zij de dood voort, de zonde wordt dan deel van jou persoonlijkheid… En als je blijft volharden in je zonden nadat je tot erkentenis van de waarheid gekomen bent zegt Paulus, dan kruisig je (als christen) Jezus opnieuw: wat Hij in zijn gehoorzaamheid voor jou deed, maak jij door jou ongehoorzaamheid weer ongedaan. M.a.w. de woorden van Jezus hebben geen effect meer op jou, je ervaart God niet meer in je leven, zoals Paulus zei, “het loon van de zonde is de dood”. En dit gaat door totdat jij berouw toont en je zonden belijdt zoals Johannes zegt,

“Indien wij onze zonden belijden, Hij is getrouw en rechtvaardig, om ons de zonden te vergeven en ons te reinigen van alle ongerechtigheid.” (1 Joh 1:9)

Verder zei Jezus, “Indien u mij liefhebt, zult u mijn geboden bewaren.” (Joh 14:15)

We willen graag dat de liefde voor Jezus (en de Vader) toeneemt in ons leven, maar dan moeten we wel zijn geboden in acht nemen. En daarbij moet we elke gedachte onder de gehoorzaamheid van Jezus brengen zoals Paulus dat verwoorde tegen de Korinthiërs,

“Want al leven wij in het vlees, wij trekken niet ten strijde naar het vlees, want de wapenen van onze veldtocht zijn niet vleselijk, maar krachtig voor God tot het slechten van bolwerken, zodat wij de redeneringen en elke schans, die opgeworpen wordt tegen de kennis van God, slechten, elk bedenksel als krijgsgevangene brengen onder de gehoorzaamheid aan Christus,” (2 Kor 10:3-5)

Dus als jou verzoeking deel geworden is van jou persoonlijkheid dan dien je de zonde en ben je gebonden. Dat moet je erkennen, herkennen en aan God belijden en vervolgens je gedachten in overeenstemming brengen met het levende woord van Jezus. En dan wordt je veranderd door je vernieuwing van je denken zoals Paulus zei tegen de Romeinen,

“En wordt niet gelijkvormig aan deze wereld, maar wordt hervormd door de vernieuwing van uw denken, opdat u mag erkennen wat de wil van God is, het goede, welgevallige en volkomene.” (Rom 12:2)

M.a.w. je gedachten worden vernieuwd, niet meer gefocust op de zonde maar op het bevrijdende werk van Jezus. Aan jou de keus, wil je echt veranderen? Zo ja, dan wil God je daarbij helpen…

Lichamelijke uitwerking

We kijken nu naar de lichamelijke uitwerking die zonde te weeg kan brengen. De Hypothalamus is een regelcentrum in de hersenen die de hormonenhuishouding, het zenuwstelsel en de energiehuishouding (honger, slaap en dorst) aanstuurt. Eén van de eerste dingen die de hypothalamus doet als er sprake is van een conflict met “je eigen ik” (bv door gebrek aan zelfrespect, onzekerheid, schuldgevoel, niet geliefd, angsten etc.) is het verlagen van het serotonine niveau. Wanneer er vervolgens een vermindering van serotonine is, dan voel jij je niet tevreden over jezelf. En als je niet tevreden bent over jezelf ontstaat er onzekerheid. En die onzekerheid creëert een leegte, die vervolgens weer wordt ingevuld voor een andere zekerheid, en hier komt verslaving om de hoek kijken. De mond en wat men daar verder instopt is ontworpen om niet alleen fysiek maar ook emotioneel houvast te bieden. Te veel of te weinig eten, roken, drugs, alcohol etc. zijn allemaal een direct gevolg van niet goed in je vel zitten. En als mensen niet tevreden over zichzelf zijn, gaan ze doorgaans “obsessief compulsief” gedrag vertonen wat zich uit in één of andere vorm van verslavingsgedrag.

Ook vergelijken we ons vaak met andere mensen. Je hebt je ogen afgewend van de levende God die jou geschapen heeft en richt je ogen op anderen. Anderen zijn je criterium geworden voor aanvaarding en zijn je afgod of idool geworden. Maar de bijbel zegt dat we niemand naar het uiterlijk moeten beoordelen, Jezus zei daarover,

Gij oordeelt naar het vlees; Ik oordeel niemand, (Joh 8:15)

Zo kennen wij dan van nu aan niemand naar het vlees. Indien wij al Christus naar het vlees gekend hebben, thans niet meer. (2 Kor 5:16)

zei Paulus tegen de Korinthiërs want Jezus woont in jou en die oordeelde ook niet. God oordeelt niet, Hij kijkt naar het innerlijke…

Dus door conflict “met je eigen ik” wordt het serotonine niveau verlaagd en dat geeft dat neurotransmitters niet meer goed hun werk kunnen doen, de boodschap komt verkeerd aan en berichten worden niet meer goed ontvangen.
Daarnaast wordt serotonine niet goed omgezet in melatonine waardoor het moe-gevoel verdwijnt, de cortisolspiegel wordt verhoogd, je komt vervolgens in de overlevingsstand en ontstaan er slaapproblemen, je ervaart geen periode van rust en herstel meer en het rotgevoel wordt versterkt en zo kom je in een vicieuze cirkel met als gevolg een negatieve beïnvloeding op je welzijn.
Verder wordt er bloed onttrokken aan je spijsverteringsorganen wat weer leidt tot lichamelijke klachten zoals buikpijn, diarree of verstopping.

Conclusie

Alle verslavingen zijn voor de hersenstam pijnstillers voor de emotionele zorgen en problemen. De wortels zijn altijd hetzelfde: zelfverachting, zelfverwerping, schuldgevoel, angst voor mensen, faalangst, verlatingsangst, afwijzing en angst voor afwijzing, gebrek aan zelfrespect en teveel innerlijke zelfbespiegelingen waardoor een tekort aan serotonine ontstaat met alle gevolgen van dien…

God gaat je niet overheersen. Jij mag met God samenwerken op jou levensreis. Wil je dat? Kan je onderscheiding gaan beoefenen? Kan je vergeving in de éne hand en on-vergevingsgezindheid in de andere houden of kan je kiezen anderen te vergeven, niet omdat jij dat zo voelt maar omdat dat Gods verlangen is?

  • Vergevingsgezindheid gaat boven on-vergevingsgezindheid.
  • Liefde gaat boven haat.
  • Vrede stichten gaat boven ruziemaken.
  • Ontferming gaat boven gebrek daaraan.
  • Geduld gaat boven ongeduldig zijn.

Maar het is jou keuze. Wil je echt veranderen? Zo ja, dan wil God je helpen om hervormd te worden door de vernieuwing van je denken. Hij zal die vernieuwing in jou gedachtepatroon doorwerken…

Geworteld en gegrond in de liefde, zult gij dan, samen met alle heiligen (gelovigen), in staat zijn te vatten, hoe groot de breedte en lengte en hoogte en diepte is, en te kennen de liefde van Christus, die alle kennis te boven gaat, opdat gij vervuld wordt tot alle volheid Gods. Hem nu, die blijkens de kracht (de bovennatuurlijke liefde), welke in ons werkt, bij machte is oneindig veel meer te doen dan wij bidden of beseffen…” (Efeze 3:18-20)