De waterdoop

De waterdoop – er zijn veel christenen die denken dat de waterdoop essentieel is voor hun behoudenis. Even afgezien daarvan komt de vraag boven of de waterdoop, zowel  kinder- als volwassendoop, überhaupt wel noodzakelijk is. Er zijn denominaties die aan kinderdoop doen en anderen die volwassendoop promoten. En eigenlijk zeggen ze allemaal dat je gedoopt moet worden, hetzij kinderdoop, hetzij volwassendoop… Maar is dit wel in overeenstemming met de bijbel, wordt je ziel door water gered? Of gaat het hier alleen over een doop in de heilige Geest? Christenen die denken dat de waterdoop noodzakelijk is, baseren deze visie vaak op maar één of twee teksten. Maar dan vergeten ze wat de rest van de bijbel hierover zegt. En volgens 2 Tim 2 zouden we dat wel moeten doen – door een rechte voren te trekken bij het brengen van het woord van de waarheid…

Met beginnen ons onderzoek met Johannes Doper, want alleen hij kreeg de specifieke opdracht om te dopen met water en vervolgens gaan we door heel het boek Handelingen heen en stellen daarbij de vraag: redt de waterdoop ons en is de waterdoop, zowel kinder- als volwassendoop, eigenlijk wel noodzakelijk? Daarbij moeten we in de gaten houden dat er een verschil is tussen het nieuwe testament en het oude testament. De schrijver van Hebreeën zegt hierover het volgende in hoofdstuk 9,

16 Want waar een testament is, moet noodzakelijk van de dood van de erflater melding gemaakt worden; 17 een testament toch wordt alleen van kracht, indien er iemand gestorven is, daar het nog geen gevolg heeft, zolang de erflater leeft. (Hebr 9:16-17)

Dus toen Jezus stierf aan het kruis, vloeide het bloed voor de vergeving van onze zonden. Het is alleen door het bloed van Jezus dat we verlost worden.  Dus alles wat vóór het kruis is, heeft betrekking op het oude testament en alles wat daarna is heeft betrekking op het nieuwe testament. Dus als we lezen over waterdoop, zien dat het begint met Johannes de Doper en Jezus. En hoe zit het dan met het nieuwe testament, worden we gered door water of door is er verlossing door het bloed? Als we op onderzoek uitgaan dan zullen we zien hoe het boek Handelingen een overgangsboek is waar we een verandering constateren van waterdoop naar de doop in de heilige Geest. We beginnen in Matt 3 (want de bijbel zegt, geloof komt door het horen, en het horen door het woord van God) en kijken naar Johannes de Doper die als eerste kwam om te dopen met water,

11 Ik doop u met water tot bekering, maar Hij, die na mij komt, is sterker dan ik; ik ben niet waardig Hem zijn schoenen na te dragen; die zal u dopen met de heilige Geest en met vuur. (Matt 3:11)

Hij die na mij komt, dat is Jezus en die doopte dus met de heilige Geest en niet met water. We zien hier gelijk al het verschil tussen de doop met water en de doop in de heilige Geest, eigenlijk een voorafschaduwing – nu doen we het nog met water en maar straks gaan we het anders doen. In Marcus 1 en Lucas 3:16 wordt deze tekst nog eens een keer herhaalt,

8 Ik heb u gedoopt met water, maar Hij zal u dopen met de heilige Geest. (Marcus 1:8)

16 antwoordde Johannes en zeide tot allen: Ik doop u met water, doch Hij komt, die sterker is dan ik, wiens schoenriem ik niet waardig ben los te maken; die zal u dopen met de heilige Geest en met vuur. 17 De wan is in zijn hand om zijn dorsvloer geheel te zuiveren en het graan in zijn schuur bijeen te brengen, maar het kaf zal Hij verbranden met onuitblusbaar vuur. (Lucas 3:16-17)

Lucas voegt daaraan toe dat er ook met vuur gedoopt wordt en dat is iets wat de Joden niet wilden; het volgende vers legt namelijk uit wat dat betekent: Dat is de doop met vuur voor ongelovigen ofwel die verbrand worden door onblusbaar vuur.

We zien dus drie keer in de evangeliën dat Johannes de Doper doopte met water en Jezus doopte met de heilige Geest. Eigenlijk staat daar dat er in de toekomst een verandering gaat plaatsvinden, je hoeft niet meer gedoopt te worden met water, maar met de heilige Geest. We gaan naar het evangelie van Johannes, want waarom kwam Johannes de doper eigenlijk? Als je het oude testament leest zie je dat er veel gereinigd werd met water, de Israëlieten moesten zich vele keren wassen met water en speciaal wanneer ze naar de tabernakel gingen – ook priesters moesten zich wassen voordat ze in de aanwezigheid van God konden komen. Dus de reden van de waterdoop van Johannes de Doper is dat er iemand na hem zou komen, de beloofde Messias. Dus het was voor de Joden noodzakelijk om zich te reinigen voordat ze in de aanwezigheid konden komen van Jezus de Messias. Dat was de reden van de waterdoop en Johannes vertelt dat ons in hoofdstuk 1,

31 En zelf wist ik niet van Hem, maar opdat Hij aan Israël zou geopenbaard worden, daarom kwam ik dopen met water. (Joh 1:31)

Dus de reden waarom hij doopte met water was om Jezus aan Israël te openbaren en de Joden zo klaar te maken voor de Messias. En toen Jezus kwam wou Hij zich laten dopen door Johannes de Doper, die dat in eerste instantie weigerde maar op Jezus’ dringend verzoek toch deed, omdat de gerechtigheid vervult moest worden (volgens de wet moest ook een Hoogepriester moest gereinigd worden met water). We lezen dit in Matt hoofdstuk 3,

13 Toen kwam Jezus uit Galilea naar de Jordaan tot Johannes, om Zich door hem te laten dopen. 14 Maar deze trachtte Hem daarvan terug te houden en zeide: Ik heb nodig door U gedoopt te worden en komt Gij tot mij? 15 Jezus echter antwoordde en zeide tot hem: Laat Mij thans geworden, want aldus betaamt het ons alle gerechtigheid te vervullen. Toen liet hij Hem geworden. 16 Terstond nadat Jezus gedoopt was, steeg Hij op uit het water. En zie, de hemelen openden zich, en hij zag de Geest Gods nederdalen als een duif en op Hem komen. 17 En zie, een stem uit de hemelen zeide: Deze is mijn Zoon, de geliefde, in wie Ik mijn welbehagen heb. (Matt 3:13-17)

We zien dus dat Jezus wordt gedoopt in water door Johannes de Doper en vervolgens de heilige Geest in de vorm van een duif op Hem kwam en God de Vader met een stem uit de hemel kwam die zei: Dit is mijn Zoon, de geliefde, in wie Ik mijn welbehagen heb… De mensen die daar waren moesten dat gehoord hebben, kan niet anders. Dit gebeurde allemaal tijdens de bediening van Johannes de Doper. Na de bediening van Johannes begon de bediening van Jezus Christus, die drie-en-een-half jaar duurde. De vraag is: doopte Jezus tijdens zijn bediening op aarde ook iemand met water? Het antwoord vinden we in Johannes 4.

1 Toen nu de Here vernam, dat de Farizeeën gehoord hadden, dat Jezus meer discipelen maakte en doopte dan Johannes, 2 – ofschoon Jezus niet zelf doopte, maar zijn discipelen…(Joh 4:1-2)

Jezus doopte niemand met water (z’n discipelen wel). Wat betekent dit voor ons? Als we verder lezen in de bijbel, zien we dat Jezus stierf, begraven werd en op de derde dag weer opstond uit de dood.  En dan komen we in het boek Handelingen. Het boek Handelingen vertelt ons wat er gebeurde na de opstanding van Jezus, hoofdstuk 1,

5 Want Johannes doopte met water, maar gij zult met de heilige Geest gedoopt worden, niet vele dagen na deze. (Hand 1:5)

We zien hier weer een “maar”, eens was er een doop met water maar daarna zou er een doop in de heilige Geest zijn; net alsof de doop in de heilige Geest de waterdoop vervangt, en de waterdoop niet ver van verwijdering was… We gaan verder met Handelingen in hoofdstuk 2 waar de discipelen bij elkaar komen en de heilige Geest werd uitgestort. Ook werd er in tongentaal gesproken – zodat ook buitenlanders de gesproken woorden in hun taal konden horen. We lezen wat en tegen wie Petrus wat zegt in vers 21-22,

21 En het zal zijn, dat al wie de naam des Heren aanroept, behouden zal worden. 22 Mannen van Israël, hoort deze woorden: Jezus, de Nazoreeër, een man u van Godswege aangewezen door krachten, wonderen en tekenen, die God door Hem in uw midden verricht heeft, zoals gij zelf weet 23 deze, naar de bepaalde raad en voorkennis van God uitgeleverd, hebt gij door de handen van wetteloze mensen aan het kruis genageld en gedood. (Hand 2:21-22)

Tegen wie sprak Petrus hier? Tegen de mannen van Israël – de Joden. Petrus preekte alleen tegen de Joden, en dat deden Johannes de Doper en Jezus ook, want Hij (Jezus) zou koning heersen over het huis van Jacob (beelddrager van Israël). Verder met vers 36 en 37,

36 Dus moet ook het ganse huis Israëls zeker weten, dat God Hem èn tot Here èn tot Christus gemaakt heeft, deze Jezus, die gij gekruisigd hebt. 37 Toen zij dit hoorden, werden zij diep in hun hart getroffen, en zij zeiden tot Petrus en de andere apostelen: Wat moeten wij doen, mannen broeders? (Hand 2:37-38)

Wie waren de mensen die zeiden : wat moeten wij doen broeders? Dat waren de Joden, zij waren zojuist tot de slotsom gekomen dat zij Jezus hadden gekruisigd, zoals Petrus had vastgesteld in de verzen 21 en 22; zij hadden de Messias gedood. In vers 37 vroegen ze niet hoe ze gered konden worden, ze vroegen alleen wat ze moesten doen. En het antwoord in Handelingen 2:38. We horen in veel gemeenten dat dit het evangelie is waardoor we behouden worden. Maar klopt dit wel? In vers 38 staat, laat je dopen in water en dan zal je de heilige Geest ontvangen; dus water is hier het antwoord. Maar wie moesten hier gedoopt worden in water voor de vergeving van hun zonden? Dat waren de Joden, daar sprak Petrus tegen. Laten we dit eens vergelijken met Handelingen 16 en ook daar komt een vraag net als in Hand 2:37, maar hier staat – wat moet ik doen om behouden te worden,

30 En hij leidde hen naar buiten en zeide: Heren, wat moet ik (gevangenbewaarder) doen om behouden te worden? 31 En zij zeiden: Stel uw vertrouwen op de Here Jezus en gij zult behouden worden, gij en uw huis. (Hand 16:30-31)

Hoe kan dat eigenlijk? In Hand 2:37 was het antwoord, dopen met water en je ontvangt de heilige Geest en in Hand 16:31 staat geloof in Jezus en ontvang de heilige Geest. Waarom is dat verschillend – zijn er twee evangeliën, twee manieren om behouden te worden? Het antwoord is eenvoudig, het eerste was voor de Joden en Hand 16:30-31 was voor de heidenen. Het boek Handelingen gaat namelijk over een overgang/transitie van de Joden naar de heidenen. Het is precies zoals Johannes de Doper zei, hij doopte met water “maar” Jezus doopte met de heilige Geest, en daarmee was waterdoop was niet langer vereist voor redding. Dus in Hand 2:38 worden mensen inderdaad met water gedoopt en dat was het begin van de gemeente. Maar vanaf toen ging het veranderen, kijk naar hoofdstuk 3 waar we zien dat Petrus niet praatte over een waterdoop,

15 en de Leidsman ten leven hebt gij gedood, maar God heeft Hem opgewekt uit de doden, waarvan wij getuigen zijn. 16 En op het geloof in zijn naam heeft zijn naam deze, die gij ziet en kent, sterk gemaakt; en het geloof door Hem heeft hem dit volkomen herstel gegeven in u aller tegenwoordigheid. (Hand 3:15-16)

Zie ook Hand 4 waar Petrus vertelt wie Jezus is en er geen andere naam is waartoe je behouden wordt,

10 dan moet aan u allen en het ganse volk van Israël bekend zijn, dat door de naam van Jezus Christus, de Nazoreeër, die gij gekruisigd hebt, maar die God heeft opgewekt uit de doden, dat door die naam deze hier gezond voor u staat. (Hand 4:10)

En als je verder leest in Handelingen zal je ontdekken dat hij nergens meer over de waterdoop praat, maar Petrus alleen praat over Jezus en alleen door in Hem te geloven wordt je vervuld met de heilige Geest,

33 En met grote kracht gaven de apostelen hun getuigenis van de opstanding des Heren Jezus, en er was grote genade over hen allen. (Hand 4:33)

30 De God onzer vaderen heeft Jezus opgewekt, die gij hebt gehangen aan een hout en omgebracht; 31 Hem heeft God door zijn rechterhand verhoogd, tot een Leidsman en Heiland om Israël bekering en vergeving van zonden te schenken. (Hand 5:30-31)

Hij spreekt hier dus niet over waterdoop, de waterdoop verdwijnt uit het zicht. En dan zien we in Hand 7 iets bijzonders plaatsvinden. Stefanus wordt hier gestenigd, maar voordat hij gestenigd wordt preekte hij het evangelie aan Israël – een Jood die tegen de Joden praat.

54 Toen zij dit hoorden, sneed het hun door het hart en zij knersten de tanden tegen hem. 55 Maar hij, vol van de heilige Geest, sloeg de ogen ten hemel en zag de heerlijkheid Gods en Jezus, staande ter rechterhand Gods, 56 En hij zeide: Zie, ik zie de hemelen geopend en de Zoon des mensen, staande ter rechterhand Gods. (Hand 7:54-56)

We zien hier Jezus, de Zoon des mensen staande aan de rechterhand van God. Waarom staat Jezus hier, terwijl in andere vergelijkbare teksten Jezus zit aan de rechterhand van God. Dit was een soort breekpunt, dit was de laatste kans voor de Joden om hun Messias te accepteren. Maar in plaats daarvan stenigden en doodden ze Stefanus. En vanaf toen gingen de discipelen alleen naar de heidenen. En dat is ook wat je ziet in de rest van Handelingen, een overgang van het brengen van het evangelie aan de Joden, naar de heidenen. Niemand kreeg vanaf toen in het overige deel van Handelingen de heilige Geest door waterdoop. Er vindt dus een overgang plaats in het boek Handelingen. En dat is ook wat we zien in het volgende hoofdstuk van Handelingen, het verhaal van de kamerling uit Ethiopië, een heiden,

Gelijk een schaap werd Hij ter slachting geleid; en gelijk een lam stemmeloos is tegenover de scheerder, zo doet Hij zijn mond niet open. 33 In de vernedering werd zijn oordeel weggenomen: wie zal zijn afkomst verhalen? Want zijn leven wordt van de aarde weggenomen. 34 En de kamerling antwoordde, en zeide tot Filippus: Ik vraag u, van wie zegt de profeet dit? Van zichzelf of van iemand anders? 35 En Filippus opende zijn mond, en uitgaande van dat schriftwoord, predikte hij hem Jezus. (Hand 8:32-35)

Filippus preekte over Jezus, het Lam van God die de zonde van de wereld wegneemt, want er was alleen redding mogelijk door het bloed van Jezus. We zien dus hier een verandering van gered worden door waterdoop, naar geloven wat Jezus heeft gedaan, gestorven, begraven en weer opgestaan! Niet geloven in wie Hij is, maar wat Hij heeft gedaan… Verder met Hand 8,

36 En terwijl zij onderweg waren, kwamen zij bij een water, en de kamerling zeide: Zie, daar is water; wat is ertegen, dat ik gedoopt word? 37 En hij zeide: Indien gij van ganser harte gelooft, is het geoorloofd. En hij antwoordde en zeide: Ik geloof, dat Jezus Christus de Zoon van God is. 38 En hij liet de wagen stilhouden en beiden daalden af in het water, zowel Filippus als de kamerling, en hij doopte hem. (Hand 8:36-38)

Wanneer was de kamerling gered? Volgens de bijbel door geloven. We zien hier dus een verandering van gered zijn door de waterdoop, naar gered zijn door te geloven. Vanaf hier zien wij een patroon van mensen die gered zijn door geloof en vervolgens de heilige Geest ontvangen – niet door water dus! En als ze gedoopt worden in water, gebeurt dat altijd nadat ze gered zijn door geloof. Hand 2:38 zegt, wordt gedoopt in water en je ontvangt de heilige Geest maar hier staat, geloven en je ontvangt de heilige Geest – je bent gered door geloof en niet door water.

In Hand 9 gaat het over Saulus tegen die gered werd en onder een nieuwe naam Paulus verder ging. In Hand 7 zagen we dat de Joden opnieuw de Messias afwezen en vervolgens het evangelie naar de heidenen zou gaan. Paulus was de apostel die naar de heidenen zou gaan. In Rom 11:13 wordt hij ook de apostel van de heidenen genoemd. We gaan nu naar Hand 10 en 11 en komen daar Petrus tegen die naar de heidenen ging en i.p.v. de waterdoop een andere boodschap van redding brengt. In Hand 11 vinden we het verhaal van Cornelius die door God naar Petrus was gestuurd. En God koos Petrus uit en zond Cornelius (een heiden) naar hem toe en vervolgens begon Petrus hem het evangelie uit te leggen in Hand 10,

39 En wij zijn getuigen van al hetgeen Hij gedaan heeft in het land der Joden zowel als te Jeruzalem; en zij hebben Hem gedood door Hem te hangen aan een hout. 40 Hem heeft God ten derden dage opgewekt en heeft gegeven, dat Hij verscheen,…… 43 Van Hem getuigen alle profeten, dat een ieder, die in Hem gelooft, vergeving van zonden ontvangt door zijn naam. 44 Terwijl Petrus deze woorden nog sprak, viel de heilige Geest op allen, die het woord hoorden….. 48 En hij beval hen te dopen in de naam van Jezus Christus. (Hand 10:39-40; 43-44; 48)

In tegenstelling tot Hand 2:38 vinden we hier dat de heidenen de heilige Geest ontvangen door geloof in Jezus en wat Hij heeft gedaan. Dezelfde Petrus liet hier een heel ander evangelie horen, niet gered door waterdoop, maar door geloof ontvingen ze de heilige Geest. Dus de heidenen ontvingen de heilige Geest door geloof. Vervolgens beval hij hun in vers 48 te dopen met water, dus dopen in water “nadat” ze gered waren – dat andere was voor de Joden. Zoals eerder gezegd, er vond dus in het boek Handelingen een overgang plaats. We kijken verder in Hand 11 en zien dat Petrus zijn optreden uitlegt aan zijn broeders (de Joden) te Jeruzalem en kijk wat hij zegt,

14 deze (Petrus) zal woorden tot u spreken, waardoor gij en uw gehele huis behouden zult worden. 15 En toen ik begonnen was te spreken, viel de heilige Geest op hen, evenals in het begin ook op ons. 16 En ik herinnerde mij het woord des Heren, hoe Hij zeide: Johannes doopte wel met water, maar gij zult met de heilige Geest gedoopt worden. 17 Indien nu God hun op volkomen gelijke wijze als ons de gave heeft gegeven op het geloof in de Here Jezus Christus, hoe zou ik dan bij machte geweest zijn God tegen te houden? 18 En toen zij dit gehoord hadden, kwamen zij tot rust en verheerlijkten God, zeggende: Zo heeft dan God ook de heidenen de bekering ten leven geschonken. (Hand 11:14-18)

Dit waren dus de Joden (net als in Hand 7) die altijd al een hekel hadden gehad aan de onbesneden heidenen, waar Petrus tegen sprak. En hier wordt dus bevestigd wat Johannes de Doper zei, “ik doop met water, maar na mij komt iemand die doopt met de heilige Geest”. Dus er waren twee verschillende dopen, één voor de Joden, de waterdoop, waar zij op het moment van dopen de heilige Geest ontvingen, en naar mate de tijd verstreek één voor de heidenen, de doop in de heilige Geest die ze als gave ontvingen door geloof. Je behoudenis is door de doop in de heilige Geest door geloof, niet door water. Want als je op Jezus vertrouwt worden je zonden afgewassen door het bloed en dat geldt vandaag voor iedereen, zowel voor de Joden als de heidenen. Vandaag ontvangen we de heilige Geest door geloof en door niets anders, zoals Petrus zei, nu herinner ik mij wat Jezus zei, “Johannes doopte met water, maar gij zult met de heilige Geest gedoopt worden”.

We gaan nu naar Hand 13 waar we Paulus zien preken en let op wat hij zegt over redding,

38 Zo zij u dan bekend, mannen broeders, dat door Hem u vergeving van zonden verkondigd wordt; 39 ook van alles, waarvan gij niet gerechtvaardigd kondt worden door de wet van Mozes, wordt ieder, die gelooft, gerechtvaardigd door Hem. (Hand 13:38-39)

We zien hier duidelijk een overgang van Jood naar heiden, van Petrus naar Paulus, van ontvangen van de heilige Geest door water, naar het ontvangen van de heilige Geest door geloof. We gaan nu nog even luisteren naar Petrus in Hand 15 want daarna gaat het alleen nog maar over Paulus en zijn bediening voor de heidenen. Hoofdstuk 15 gaat over een belangrijke kwestie want daar komt de hele gemeente bij elkaar om te discussiëren over de vraag of ze gered worden door het houden van de wet. We kijken naar de getuigenis van Petrus,

7 En toen daarover veel verschil van mening rees, stond Petrus op en zeide tot hen: Mannen broeders, gij weet, dat God van de aanvang af mij onder u heeft verkoren, opdat door mijn mond de heidenen het woord van het evangelie zouden horen en geloven. 8 En God, die de harten kent, heeft getuigd door hun de heilige Geest te geven evenals ook aan ons, 9 zonder enig onderscheid te maken tussen ons en hen, door het geloof hun hart reinigende. (Hand 15:7-9)

Zelfs Petrus zegt hier dat de heidenen de heilige Geest ontvangen door geloof. Vanaf toen beëindigde Petrus de verkondiging van het evangelie zoals verwoord in Hand 2:38,

10 Nu dan, wat stelt gij God op de proef door een juk op de hals der discipelen te leggen, dat noch onze vaderen, noch wij hebben kunnen dragen? 11 Maar door de genade van de Here Jezus geloven wij behouden te worden op dezelfde wijze als zij. (Hand 15:10-11)

Petrus zei dat de heidenen gered waren door geloof. Of Petrus verkondigde twee evangeliën of hij preekte eerst aan de Joden, en nadat zij de Messias afwezen, vervolgens aan de heidenen. Vanaf toen alleen vertrouwen op wat Jezus gedaan had aan het kruis. Alleen door geloof ontvang je de heilige Geest. Nu gaan we naar Hand 16 waar we Paulus zien rondtrekken in de streken van Macedonië om het evangelie te verkondigen. We komen aan bij de gevangenbewaarder in Filippi die vraagt, “wat moet ik doen om behouden te worden? Het antwoord was, “vertrouw op de Here Jezus en gij zult behouden worden, gij en heel uw huis”.

We laten nu even een tekst zien over dopen in de heilige Geest in 1 Korinthe 12,

13 want door één Geest zijn wij allen tot één lichaam gedoopt, hetzij Joden, hetzij Grieken, hetzij slaven, hetzij vrijen, en allen zijn wij met één Geest gedrenkt. (1 Kor 12:13)

Dus het is de doop in de heilige Geest die ons doopt op het moment dat we geloven. Dit zijn allemaal teksten van Paulus, waarom? Omdat God het aan Paulus geopenbaard heeft. In Efeze 1 vinden we de volgende uitspraak van Paulus,

13 In Hem zijt ook gij, nadat gij het woord der waarheid, het evangelie uwer behoudenis, hebt gehoord; in Hem zijt gij, toen gij gelovig werdt, ook verzegeld met de heilige Geest der belofte, (Efeze 1:13)

Ook hier wordt gedoopt in de heilige Geest door geloof en dat geldt ook voor vandaag – je wordt dan verzegelt door de heilige Geest.  En wat is het evangelie? Dat vinden we weer terug in 1 Korintiërs 15 de eerste vier verzen. Dus als je gelooft, ontvang je de heilige Geest. Nog een paar teksten,

8 Want door genade zijt gij behouden, door het geloof, en dat niet uit uzelf: het is een gave van God; 9 niet uit werken, opdat niemand roeme. (Efeze 2:8-9)

28 Want wij zijn van oordeel, dat de mens door geloof gerechtvaardigd wordt, zonder werken der wet. (Rom 3:28)

5 Hem echter, die niet werkt, maar zijn geloof vestigt op Hem, die de goddeloze rechtvaardigt, (Rom 4:5)

1 Wij dan, gerechtvaardigd uit het geloof, hebben vrede met God door onze Here Jezus Christus, (Rom 5:1)

16 wetende, dat de mens niet gerechtvaardigd wordt uit werken der wet, maar door het geloof in Christus Jezus, (Gal 3:16)

26 Want gij zijt allen zonen van God, door het geloof, in Christus Jezus. (Gal 3:26)

Paulus de apostel voor de heidenen, schreef de boeken Romeinen tot en met Filippenzen, het hart van het evangelie van het nieuwe testament van vandaag, voor de gemeente en daar vinden we redding. Nog een vers van Paulus in Efeze,

4 één lichaam en één Geest, gelijk gij ook geroepen zijt in de ene hoop uwer roeping, 5 één Here, één geloof, één doop, 6 één God en Vader van allen, die is boven allen en door allen en in allen. (Efe 4:4-6)

Wat is die enen doop die we hier zien? Het gaat over het behouden zijn, door de doop in de heilige Geest, die redt ons. Er zijn gemeenten vandaag die nog steeds dopen nadat je al gered bent – sommigen zeggen zelfs dat je geen lid kunt worden als je niet gedoopt bent. Maar zeggen de mensen, kijk dan wat er staat in Marcus 16, “wie gelooft en zich laat dopen zal behouden worden”?…

16 Wie gelooft en zich laat dopen, zal behouden worden, maar wie niet gelooft, zal veroordeeld worden. (Marcus 16:16)

Maar dan vergeten ze de het aansluitende gedeelte te lezen. Die niet gelooft zal veroordeelt worden staat er. Het idee van dit vers is dat je gered bent door te geloven, en dat je daarna gedoopt wil worden is prima, maar het is geen eis. Het gaat erom dat je het evangelie gelooft, daar gaat het behouden zijn om… Nu nog even naar 1 Korintiërs 1 waar Paulus ons heel duidelijk laat zien dat water ons niet redt,

14 Ik ben dankbaar, dat ik niemand uwer gedoopt heb dan Crispus en Gajus; 15 zodat niemand kan zeggen, dat gij in mijn naam gedoopt zijt. 16 Ook heb ik nog het gezin van Stefanas gedoopt; verder weet ik niet, dat ik nog iemand gedoopt heb. 17 Want Christus heeft mij niet gezonden om te dopen, maar om het evangelie te verkondigen, en dat niet met wijsheid van woorden, om niet het kruis van Christus tot een holle klank te maken. 8 Want het woord van het kruis is wel voor hen, die verloren gaan, een dwaasheid, maar voor ons, die behouden worden, is het een kracht Gods. (1 Kor 1:14-18)

Hij doopte maar een paar mensen. Waarom zei hij, “ik dank God dat ik niemand anders gedoopt heb?” dat zien we in de volgende vezen – Niet water, maar het evangelie is de kracht Gods tot behoudenis. Paulus zegt hier, want Christus heeft mij niet gezonden om te dopen…

16 Want ik schaam mij het evangelie niet; want het is een kracht Gods tot behoud voor een ieder die gelooft, eerst voor de Jood, maar ook voor de Griek. 17 Want gerechtigheid Gods wordt daarin geopenbaard uit geloof tot geloof, gelijk geschreven staat: De rechtvaardige zal uit geloof leven. (Rom 1:16-17)

Dit is de boodschap voor vandaag. Johannes kwam om te dopen met water en dat was een op de wet gebaseerde ceremonieel waterwassing (o.a. een priester die zich moet baden voor betreden heiligdom) alleen voor de Joden bedoeld in die tijd. Het doel was om Jezus bekend te maken aan Israël. Jezus doopte in zijn aardse bediening niemand, zijn discipelen doopten sommigen, maar Jezus helemaal niemand. Waarom niet? Omdat Jezus door zijn dood, begrafenis en opstanding, zelf zou gaan dopen in de heilige Geest. Na Jezus dood kwam Petrus en doopte hij de Joden met water. Vanaf dat moment verdween de waterdoop voor het ontvangen van de heilige Geest geleidelijk uit beeld. In de rest van Handelingen vinden we geen waterdoop meer. Paulus doopte nog een paar, maar dat waren Joden – ze voelden dat ze dat moesten doen volgens de wet en om zich te identificeren met Johannes de Doper en Jezus als de Messias. Maar vandaag, voor ons als heidenen, is de enige weg om behouden te worden, door het geloof in Jezus en wat Hij heeft gedaan. En op het moment dat je gelooft, wordt je gedoopt in de heilige Geest….