Het Bruiloftsfeest

Om de komst van het koninkrijk te begrijpen moeten we eerst de gebeurtenis die de oprichting van het koninkrijk inluidde verstaan. Als we nog steeds kijken naar een koninkrijk dat komen moet, dan leven we eigenlijk zonder de verwachting van een Goddelijke volheid die in ons leven tot uitdrukking zou moeten komen.

En ook komt dit niet overeen met wat God ons heeft beloofd met betrekking tot de verdwijning van de oude verbondseeuw, die een huwelijksrelatie met de Joden symboliseerde en een ander huwelijk dat vervolgens zou worden gesloten met de oprichting van het nieuwe verbond.

Er zijn heel veel christenen die nog steeds in afwachting zijn van een bruiloftsfeest van God met de kerk ergens in de toekomst. En als dat waar zou zijn, dan zou dat betekenen dat de kerk al 2000 jaar lang verloofd is met Jezus. Dat zou de langste verloving zijn ooit in de geschiedenis van een aanstaand huwelijk. Er klopt iets niet, de timing deugd niet!

Laten we eens kijken naar de gelijkenis van het bruiloftsfeest die Jezus gaf in Mattheus 22.

1 En Jezus antwoordde en sprak wederom in gelijkenissen tot hen en zeide: 2 Het Koninkrijk der hemelen is gelijk aan een koning, die voor zijn zoon een bruiloft aanrichtte. 3 En hij zond zijn slaven uit om de ter bruiloft genodigden te roepen, doch zij wilden niet komen. 4 Wederom zond hij andere slaven uit, met de boodschap: Zegt de genodigden: Zie, ik heb mijn maaltijd bereid, mijn ossen en gemeste beesten zijn geslacht en alles is gereed; komt tot de bruiloft. 5 Maar zij sloegen er geen acht op en gingen heen, de een naar zijn akker, de ander naar zijn zaken. 6 De overigen grepen zijn slaven, en zij mishandelden en doodden hen. 7En de koning werd toornig, en hij zond zijn legers uit en verdelgde die moordenaars en stak hun stad in brand. 8 Toen zeide hij tot zijn slaven: De bruiloft is wel gereed, maar de genodigden waren het niet waard. 9 Gaat daarom naar de kruispunten der wegen en nodigt allen, die gij aantreft, tot de bruiloft. 10 En die slaven gingen naar de wegen en verzamelden allen, die zij aantroffen, zowel slechten als goeden. En de bruiloftszaal werd vol met hen, die aanlagen.

11 Toen de koning binnentrad om hen, die aanlagen, te overzien, zag hij daar iemand, die geen bruiloftskleed aanhad. 12 En hij zeide tot hem: Vriend, hoe zijt gij hier gekomen zonder bruiloftskleed? En hij verstomde. 13 Toen zeide de koning tot de bedienden: Bindt hem aan handen en voeten en werpt hem uit in de buitenste duisternis; daar zal het geween zijn en het tandengeknars.

14 Want velen zijn geroepen, maar weinigen uitverkoren.

Deze uitnodiging kwam toen het evangelie voor het eerst aan de Joden werd verkondigd. Maar zij wilden niet komen en verontschuldigden zichzelf. Kijk wat er staat in vers 5,

Maar zij sloegen er geen acht op en gingen heen, de een naar zijn akker, de ander naar zijn zaken.

Maar daar bleef het niet bij, ook mishandelden en vermoordden zij de mensen die erop uitgestuurd waren door de koning. Dit is waarom de discipelen en de apostelen in de eerste eeuw werden vervolgd en gemarteld. Zij hoorden hen een boodschap verkondigen die niet in overeenstemming was met hun identiteit die gebaseerd was op de wetten van Mozes. De boodschap, dat het einde van het oude verbond in aantocht was, beviel hen niet. Jezus vertelde hen dat in Mattheus 23,

31 Gij getuigt dus van uzelf, dat gij zonen zijt van de moordenaars der profeten. 32 Maakt ook gij de maat uwer vaderen vol! 33 Slangen, adderengebroed, hoe zult gij ontkomen aan het oordeel der hel? 34 Daarom, zie, Ik zend tot u profeten en wijzen en schriftgeleerden. Van hen zult gij sommigen doden en kruisigen en van hen zult gij anderen geselen in uw synagogen en vervolgen van stad tot stad, 35 opdat over u kome al het rechtvaardige bloed, dat vergoten werd op de aarde, van het bloed van Abel, de rechtvaardige, tot het bloed van Zacharias, de zoon van Berekja, die gij vermoord hebt tussen het tempelhuis en het altaar. 36 Voorwaar, Ik zeg u: Al deze dingen zullen komen over dit geslacht.

Toen volgens de gelijkenis de koning het nieuws hoorde, hoe de ondankbare gasten met geweld zijn knechten aanvielen en vermoordden, zond hij zijn legers uit om de moordenaars te vernietigen en hun stad in brand te steken. Het resultaat was dat zijn knechten de straat op gingen om zoveel mogelijk mensen uit te nodigen voor het bruiloftsfeest.

Deze gelijkenis is reeds vervuld omdat het gaat over gebeurtenissen die betrekking hadden op de Joden. De geschiedenis ondersteunt ons hierbij. Jezus kondigde de verwoesting van Jeruzalem aan door de Romeinse legers. Met de afwijzing van Israël voor de uitnodiging van God om op het bruiloftsfeest te komen ofwel de bruiloft van het Lam en het vermoorden van de heiligen, ging daarmee de profetie van het oordeel dat over de Joden zou komen in vervulling. Omdat zij Jezus afwezen waren zij niet van plan om bij de bruiloft aanwezig te zijn. Maar God gaf hun nog de tijd om zich te bekeren, zelfs toen de heiligen tot God riepen met het verzoek om haast te maken met het oordeel. Dit is wat Johannes in Openbaring er over zegt,

9 En toen Hij het vijfde zegel opende, zag ik onder het altaar de zielen van hen, die geslacht waren om het woord van God en om het getuigenis, dat zij hadden. 10 En zij riepen met luider stem en zeiden: Tot hoelang, o heilige en waarachtige Heerser, oordeelt en wreekt Gij ons bloed niet aan hen, die op de aarde wonen? 11 En aan elk hunner werd een wit gewaad gegeven, en hun werd gezegd, dat zij nog een korte tijd moesten rusten, totdat ook het getal vol zou zijn van hun mededienstknechten en hun broeders, die gedood zouden worden evenals zij (Openbaring 6).

Openbaring 19 komt hier mee overeen. Nadat de hoer Babylon wordt geoordeeld en neervalt, volgt onmiddellijk de bruiloft van het Lam….

1 Hierna hoorde ik als een luide stem ener grote schare in de hemel zeggen: Halleluja! Het heil en de heerlijkheid en de macht zijn van onze God, 2 want waarachtig en rechtvaardig zijn zijn oordelen, want Hij heeft de grote hoer geoordeeld, die de aarde met haar hoererij verdierf, en Hij heeft het bloed zijner knechten van haar hand geëist. 7 Laten wij blijde zijn en vreugde bedrijven en Hem de eer geven, want de bruiloft des Lams is gekomen en zijn vrouw heeft zich gereedgemaakt; 8 en haar is gegeven zich met blinkend en smetteloos fijn linnen te kleden, want dit fijne linnen zijn de rechtvaardige daden der heiligen.

9 En hij zeide tot mij: Schrijf, zalig zij, die genodigd zijn tot het bruiloftsmaal des Lams. En hij zeide tot mij: Dit zijn de waarachtige woorden van God.

Een niet goed geklede gast – Gedurende het feest in Mattheus 22 zag de koning dat er een man was binnengekomen zonder de juiste bruiloftskleding. Dus hem werd gevraagd hoe hij hier zo was binnengekomen. Hoe zag zijn bruiloftskleed er dan uit?

Volgens Openbaring 19:7-8 is het bruiloftskleed de “rechtvaardige daden van de heiligen”. En deze rechtvaardiging wordt niet verkregen door de wet. Het is een gratis geschenk dat we van God ontvangen. God maakt de mens rechtvaardig door Christus en wel uit genade, door het geloof in het evangelie van Jezus Christus.

16 Want ik schaam mij het evangelie niet; want het is een kracht Gods tot behoud voor een ieder die gelooft, eerst voor de Jood, maar ook voor de Griek. 17 Want gerechtigheid Gods wordt daarin geopenbaard uit geloof tot geloof, gelijk geschreven staat: De rechtvaardige zal uit geloof leven (Romeinen 1:16-17).

Deze man (een Judaïst) probeerde toegang te krijgen tot het feest als een ongelovige, ongewassen en daarom niet gereinigd door het bloed van het Lam.

“Christen worden” is een uitnodiging tot het feest waarvan het echtpaar reeds een relatie zijn aangegaan en het huwelijkscontract al is ondertekend. De toegang tot het koninkrijk is niet langer gebaseerd op wat jij kan doen voor God, maar door geloof in het volbrachte werk van Jezus wat God overigens in jou uitwerkt. Geloof in Hem kleed ons met Zijn gerechtigheid.

De gelijkenis eindigt met de verklaring “Want velen zijn geroepen, maar weinigen uitverkoren”. Sommigen denken dat dit van betekenis is voor de wereld van vandaag, dat slecht weinigen gered zullen worden omdat anderen voor “kerk spelen”. Maar de context van de gelijkenis laat zien dat dit alleen van toepassing is op de Joden uit die tijd met betrekking tot de wederkomst van Jezus in oordeel over de stad Jeruzalem, “dit geslacht zal geenszins voorbijgaan, voordat dit alles geschiedt” (Mattheus 24:34).

Het goede nieuws was eerst verkondigd aan de Joden, echter vergeleken met de populatie waren er maar weinigen overgebleven die geloofden en gered werden toen die tragische gebeurtenis plaats vond, 70 jaar na Christus.

De invloed van dit koninkrijk zal blijven groeien en zal herstel op aarde brengen door de impact van de relationele voordelen van het nieuwe verbond door de Heilige Geest.