Op de wolken

Veel christenen denken en geloven dat Jezus binnenkort terugkomt op de wolken en ze halen daarbij het volgende tekstgedeelte uit Handelingen aan,

En nadat Hij dit gesproken had, werd Hij opgenomen, terwijl zij het zagen, en een wolk onttrok Hem aan hun ogen. En toen zij naar de hemel staarden, terwijl Hij henenvoer, zie, twee mannen in witte klederen stonden bij hen, die ook zeiden: Galileese mannen, wat staat gij daar en ziet op naar de hemel? Deze Jezus, die van u opgenomen is naar de hemel, zal op dezelfde wijze wederkomen, als gij Hem ten hemel hebt zien varen. (Hand 1:9-11)

Jezus komt op dezelfde wijze terug zoals Hij ook opgevaren is, op de wolken dus. Maar hoe moeten we dat dan zien? Als Jezus zegt, Ik ben het brood des levens, dan weten we dat we dit niet letterlijk moeten nemen. Waarom nemen we dan de terugkomst van Jezus op de wolken wel letterlijk en hoe stellen wij ons dat voor? Als Hij boven op de wolken is, hoe kunnen wij Hem dan zien? Hoe ziet de andere helft van de aarde dat dan? Hoe zien de mensen die binnen in de huizen zitten dat dan? Als onder de wolken, hoe moet het dan met vliegtuigen die boven de wolken vliegen, of de onderzeeërs, zien die mensen Hem ook, en de mensen die werken in de mijnen? En dan heb ik het nog niet eens over een komst en/of met de engelen, veel bazuingeschal, of dat de hemel met gedruis vergaat, op een wit paard, de elementen verwoest worden etc., over welke soort komst praten we dan? We kunnen natuurlijk zeggen “bij God is alles mogelijk”, even afgezien van de vraag of dat wel zo is, is dit wel erg makkelijk geredeneerd.

Laten we eerst eens de kenmerken van de hemelvaart en de wederkomst met elkaar vergelijken.

Kenmerken van de hemelvaart:
Vooraf aangekondigd
In het bijzijn van de discipelen
Met opgeheven handen
Zegenend
Twee mannen in witte kleding (engelen)
Hij steeg op
Door een wolk in de lucht konden ze Hem niet meer zien

Kenmerken van de komst:
Elk oog zal Hem zien (Op.1:7)
Zij die Hem doorstoken hebben zullen Hem zien (Op. 1:7)
Een bazuin klinkt (1 Thess. 4:17)
Geroep, met de stem van een aartsengel (1 Thess. 4:17)
Op de wolken (Mat. 24:30; Op. 1:7)
Met Zijn engelen (Mat. 16:27)
Met al Zijn heiligen (1 Thess. 3:13)
Met grote kracht en heerlijkheid (Mark 13:26; Titus 2:13; 2 Thess 1:9-10)
Plotseling, als een dief in de nacht (1 Thess. 5:2)
Op een wit paard (Openb 19:11)

Je ziet dat het merendeel van de kenmerken niet overeen komen – dus Hem net zo zien komen gaat niet op. Bovendien is dit tekstgedeelte gericht aan de discipelen en in Matt 16 staat dat sommigen van hen (Zijn discipelen) niet zouden sterven voordat ze Hem zouden zien komen in Zijn koninkrijk,

Want de Zoon des mensen zal komen in de heerlijkheid zijns Vaders, met zijn engelen, en dan zal Hij een ieder vergelden naar zijn daden. Voorwaar, Ik zeg u: Er zijn sommigen onder degenen, die hier staan, die de dood voorzeker niet zullen smaken, voordat zij de Zoon des mensen hebben zien komen in zijn koninklijke waardigheid. (Matt 16:27-28)

Veel bijbelleraars leggen uit dat dit vervuld was op de berg van verheerlijking zoals staat in Mattheüs 17. Echter deze visie lijkt in de verste verte niet op wat Jezus voorspelde. Dit speelde zich zes dagen later af en er vond op dat moment geen oordeel plaats, ook waren er geen engelen bij aanwezig en alle discipelen leefden nog. Jezus zegt hier gewoon dat de discipelen Hem zouden zien terugkomen nog tijdens hun leven.

Verder wordt de tekstpassage, “Jezus, die van u opgenomen is naar de hemel, zal op dezelfde wijze wederkomen,” zoals gebruikelijk letterlijk uitgelegd. Men interpreteert een deel van het tekstgedeelte, zoals ze Hem hebben “zien heengaan”, zo zullen wij Hem ook weer “zien komen”. Maar dit tekstgedeeltepraat helemaal niet over Hem “zien komen”. Daarom kan het “zien komen” van Hem geen onderdeel van vergelijking zijn!

De vergelijking van dit tekstgedeelte gaat over de “wijze van Zijn hemelvaart” en de “wijze van zijn terugkomst” en niet over Hem zien gaan en Hem zien terugkomen. De wijze waarop Jezus terugkomt: zoals jullie Hem de hemel hebben zien binnen gaan – onzichtbaar – “door een wolk onttrokken” aan het oog. Toen Jezus de aarde verliet, ging Hij de hemel binnen, wat werd bevestigd door de engelen. Op die manier werd de toeschouwers (de discipelen) duidelijk dat Hij niet ergens in de lucht rond zwierf toen Hij de apostelen verliet, maar dat Hij de hemel was binnengegaan.

En deze Here Jezus zou “op dezelfde wijze” terugkomen: zoals Hij ook naar de hemel was gegaan, “verborgen door een wolk”, zo zou Hij ook weer terugkomen, “onzichtbaar, op de wolken”. Hij zou terugkomen in de “heerlijkheid van zijn Vader”, m.a.w. op dezelfde manier zoals ook Zijn Vader vele malen kwam.

Laten we eens naar wat andere teksten kijken die de komst van Jezus op de wolken bevestigd.

“Jezus zeide tot hem: Gij hebt het gezegd. Doch Ik zeg u, van nu aan zult gij (Kajafas, Schriftgeleerden en Oudsten) de Zoon des mensen zien, gezeten aan de rechterhand der Macht en komende op de wolken des hemels”. (Mattheüs 26:64)

Jezus vertelde het Sanhedrin dat zij Hem zouden zien komen op de wolken. De hogepriester wist heel goed waar Hij het over had, hij kende de schriften als geen ander. Daarom scheurde hij ook zijn kleren want hij begreep dat Jezus zich gelijk stelde aan God. Want als in het oude testament God in oordeel kwam, ging dit vaak gepaard met kosmische voorstellingen.

“En dan zullen zij (de Joden) de Zoon des mensen zien komen op de wolken, met grote macht en heerlijkheid.” (Marcus 13:26)

De mensen die in die tijd leefden begrepen deze referenties op de wolken – als een aanwezigheid, een vertegenwoordiging van Gods (Jezus’) kracht in oordeel, een geestelijke aanwezig in de wolken – en niet als een fysieke verschijning in de wolken. We moeten begrijpen dat sinds Gods aanwezigheid in het Oude Testament veelal werd voorgesteld door wolken, zo zou ook Jezus op dezelfde manier verschijnen (in de heerlijkheid van zijn Vader) door Zijn aanwezigheid in de wolken.

Hieronder een aantal tekstpassages uit het oude testament waar God in de wolken kwam, ook vaak om een oordeel uit te voeren waarbij Hij het ene volk gebruikte om een ander volk te straffen.

 “Nabij is de grote dag des HEREN, nabij en hij nadert haastig. Hoort, de dag des HEREN; bitter schreeuwt dan de held. Die dag is een dag van verbolgenheid, een dag van benauwdheid en van angst, een dag van vernieling en van vernietiging, een dag van duisternis en van donkerheid, een dag van wolken en van dikke duisternis, een dag van bazuingeschal en van krijgsgeschreeuw tegen de versterkte steden en tegen de hoge hoektorens.” (Sefanja 1:14-16)

 “Hij zoldert zijn opperzalen in de wateren, Hij maakt de wolken tot zijn wagen, Hij wandelt op de vleugelen van de wind.” (Psalm 104:3)

 “De HERE is Koning. Dat de aarde juiche, dat vele kustlanden zich verheugen. Rondom Hem zijn wolken en donkerheid, gerechtigheid en recht zijn de grondslag van zijn troon. Vuur gaat voor zijn aangezicht uit, het zet zijn tegenstanders rondom in vlam. Zijn bliksemen verlichten de wereld, de aarde ziet het en beeft.” (Psalm 97:1-4)

“Hij stelde het duister tot zijn omhulsel, tot zijn beschutting rondom Zich: duistere wateren, volkengevaarten. Van de glans, die vóór Hem was, dreven Zijn wolken daarheen, hagel en vurige kolen. De HERE deed de donder in de hemel weerklinken, de Allerhoogste verhief zijn stem hagel en vurige kolen. Hij schoot zijn pijlen en verstrooide hen, hij slingerde bliksemen en bracht hen in verwarring.” (Psalm 18:12-15)

 Er zijn nog veel meer voorbeelden, maar dit moet voldoende zijn om te laten zien dat hier met de verschijning van “Jezus in de wolken” geen fysieke manifestatie van Jezus bedoeld word. Eerder de aanwezigheid en de vertegenwoordiging van zijn kracht, waar Jezus in oordeel kwam en Jeruzalem 70 jaar na Christus door de Romeinse legers werd verwoest en stad en tempel met de grond werden gelijk gemaakt, precies zoals Jezus (en de apostelen) had voorspeld.

De uitdrukking “op dezelfde wijze” zoals we hierboven zagen heeft geen betrekking op Jezus’ zichtbare en fysieke aanwezigheid. De tweede Komst was een geestelijk gebeuren; Jezus zei in Lucas 17:20 dat “het Koninkrijk van God niet komt: zie, hier is het of daar”. Ook Paulus bevestigde dat in 1 Kor 15:50, “Want vlees en bloed zullen het koninkrijk niet beërven”.
En net zoals het Koninkrijk niet zichtbaar is, zo was ook de komst van de Koning 70 jaar na Christus niet zichtbaar.

NB Voor een uitleg van Openbaring 1:7 “zie Hij komt op de wolken en elk oog zal Hem zien” mag ik je verwijzen naar het artikel “Datering boek Openbaring” onder punt 4, “De stammen van de aarde”…